Case: Jak stworzyć wspólną, spójną i silną kulturę organizacyjną

Jak stworzyć wspólną, spójną i silną kulturę organizacyjną w świetle post-merger integration i restrukturyzacji?

Jak stworzyć wspólną, spójną i silną kulturę organizacyjną w świetle post-merger integration i restrukturyzacji?

Jedna z przodujących firm e-commerce, działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, stanęła w obliczu znaczących wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem, procesem integracji zakupionych spółek oraz restrukturyzacją. Wypracowanie wspólnej, spójnej i silnej kultury organizacyjnej zostało zidentyfikowane jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu.

W obliczu tych wyzwań firma podjęła decyzję o skorzystaniu z usług doradztwa w tym zakresie. Po wygraniu przetargu naszym celem było zdefiniowanie kultury docelowej z opisem konkretnych zachowań, w tym stworzenie jasnych i spójnych zasad przywództwa, które będą: Read more

Szukanie pracy niecałym sercem (case)

Szukanie pracy niecałym sercem (case)

Kiedy doświadczeni managerowie i executives szukają pracy – zwłaszcza od długiego czasu (i w niepewnych czasach, takich jak pandemia) – emocje, a szczególnie frustracja, sięgają zenitu! Ten artykuł przedstawia tylko jeden z wielu e-maili poruszających ten temat, które otrzymaliśmy kilka lat temu.

Choć wielu z nas zdążyło już zapomnieć o pandemii, rynek pracy wciąż się po niej w wielu kwestiach odradza. A u podstaw tego leży przedstawiona tutaj sytuacja, z którą wiele osób może się utożsamiać nawet dzisiaj. Dlatego też chcielibyśmy podzielić się z wami naszą odpowiedzią na wspomniany e-mail.

Read more

Looking for a job half-heartedly (case)

Looking for a job half-heartedly

When experienced managers and executives are looking for a job – especially for a long time (and during tumultuous times, like the pandemic) – emotions, and especially frustrations run high! This article presents just one of many e-mails regarding this topic that we received a couple of years back.

Even though many of us have already forgotten about the pandemic, the job market is still recovering from it in many ways. And at its core, the situation presented here is something many people can relate to even today. Hence why we’d like to share with you our response to the e-mail.

Read more

Dla specjalistów wyższego szczebla rynek pracy jest martwy (case)

Dla specjalistów wyższego szczebla rynek pracy jest martwy

To tylko jeden z wielu e-maili, które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Proces poszukiwania pracy bywa na tyle trudny, że może się wydawać, jakby cały rynek pracy był martwy. Jako że jest to przykład, z którym może utożsamić się wiele osób, chcielibyśmy podzielić się z Tobą naszą odpowiedzią.

Drodzy Career Angels,

Oto kilka danych statystycznych opartych na moich poszukiwaniach pracy:

Skontaktowałem się z 33 firmami. Do tej pory otrzymałem 19 odpowiedzi (mail z follow-upem wysyłałem 10 dni po pierwszym mailu). 2 firmy poinformowały, że odezwą się do mnie w celu dalszych rozmów w przyszłości, ponieważ obecnie nie mają wolnych stanowisk.

Skontaktowałem się również z 38 headhunterami. Do tej pory odpowiedziało 24. Odbyłem z nimi 3 wstępne rozmowy.

Pod koniec roku zamierzam kontynuować wysyłanie zaproszeń na LinkedIn do kontaktów, które zostały wygenerowane, ale na które nigdy nie odpowiedziałem.

Wygląda na to, że rynek jest obecnie martwy. Nie dostrzegam żadnych zmian sezonowych ani zwiększonego popytu po pandemii…

Read more

Frustracje związane z poszukiwaniem pracy & zarządzanie KPI (case)

Frustracje związane z poszukiwaniem pracy & zarządzanie KPI

To tylko jeden z wielu e-maili, które otrzymaliśmy w naszej karierze doradztwa zawodowego i HR. Proces poszukiwania pracy może być frustrujący, zwłaszcza jeśli czujesz, że wszystko jest przeciwko Tobie. To klasyczny przykład, który brzmi znajomo wielu osobom poszukującym pracę, stąd chcielibyśmy podzielić się naszą odpowiedzią, mając nadzieję, że ukoi trochę nerwów.

Read more

The job market is dead for executives (case)

The job market is dead for executives

This is just one of many emails we have received in the past months. The job search process can be so difficult that it may appear as if the whole job market was dead. As it’s a very relatable example, we’d like to share with you our response to it.

Dear Career Angels,

Here are some statistical numbers based on my job search:

I have contacted 33 companies. So far, I have received 19 replies (follow-up emails were sent 10 days after 1st email). 2 companies indicated that they would come back to me for further talks as they currently had no relevant open positions.

I have also contacted 38 headhunters. 24 replied so far. I had 3 general “get to know each other” interviews with them.

I’m going to follow up at the end of the year by sending LinkedIn invitations to contacts that have been generated but never replied to.

It appears that the market is currently dead. I can’t see any changes due to the season nor any heightened post-corona demand…

Read more

Managing job search frustrations & KPIs (case)

Managing job search frustrations & KPIs

Managing job search frustrations & KPIs

This is just one of many emails we have received in our journey of career & HR consultancy. The job search process can be frustrating, especially if you feel like everything is against you. It’s a typical example that resonates with many job seekers, so we’d like to share our response, hoping to ease some of your nerves.

Dear Career Angels,

I have already contacted 115 recruiters. I have sent them a contact request on LinkedIn, a LinkedIn message and an email. I have sent messages to 30 personal contacts.

I have had only 15 “touch base” interviews, i.e. conversations during which I introduced myself, but I haven’t been offered any position.

I have participated in 2 recruitment processes. I have been rejected in 1. In the other one, I have already had 2 interviews and now I’m waiting for the feedback.

It turned out to be a difficult task. I will be away for holidays in August and I will start my job hunting again in September. I have my highs and lows and I worry about being too old as a candidate (I’m almost 50.)

I don’t know what else I can do.

Read more

Helped me through a tough time

Career Consultant Diary: Helped me through a tough time by Sandra Bichl

Career Consultant Diary: Helped me through a tough time

Being a Career Consultant for Executives is often misunderstood or romanticized or both. Sandra Bichl, founder of Career Angels and experienced international Career Consultant, decided to bring more transparency to her/our profession by sharing random days of her work in the form of a “diary” – the delay (sometimes of a year) ensures confidentiality. And you’ll discover – there are ups and downs.

Read more

Career plan & strategy for the next 2-3 years

Career Consultant Diary: Career plan & strategy for the next 2-3 years by Sandra Bichl

Career Consultant Diary: Career plan & strategy for the next 2-3 years

Being a Career Consultant for Executives is often misunderstood or romanticized or both. Sandra Bichl, founder of Career Angels and experienced international Career Consultant, decided to bring more transparency to her/our profession by sharing random days of her work in the form of a “diary” – the delay (sometimes of a year) ensures confidentiality. Below a reflection on how her clients changed the way they approach their careers.
Read more

The brutal reality of COVID-19 consequences

Career Consultant Diary: Brutal reality of COVID-19 consequences by Sandra Bichl

Career Consultant Diary: Brutal reality of COVID-19 consequences

Being a Career Consultant for Executives is often misunderstood or romanticized or both. Sandra Bichl, founder of Career Angels and experienced international Career Consultant, decided to bring more transparency to her/our profession by sharing random days of her work in the form of a “diary” – the delay (sometimes of a year) ensures confidentiality. Below a comment from a client facing the brutal reality of COVID-19 consequences.

Read more