Managing job search frustrations & KPIs (case)

Managing job search frustrations & KPIs (case)

Feelings of frustration while looking for a job – sounds familiar? Below you’ll find just one of many such frustration-ridden e-mails we have received in our journey of career & HR consultancy. The job search process can be frustrating, especially if you feel like everything is against you. It’s a typical example that resonates with many job seekers, so we’d like to share our response, hoping to ease some of your nerves.

Dear Career Angels,

I have already contacted 115 recruiters. I have sent them a contact request on LinkedIn, a LinkedIn message and an e-mail. I have sent messages to 30 personal contacts.

I have had only 15 “touch base” interviews, i.e. conversations during which I introduced myself, but still I haven’t been offered any position.

I have participated in 2 recruitment processes. I was rejected in 1. In the other one, I have already had 2 interviews and now I’m waiting for the feedback.

It turned out to be a difficult task. I will be away for holidays in August and I will start my job hunting again in September. I’m aware of my highs and lows but I worry about being too old as a candidate (I’m almost 50.)

I don’t know what else I can do.

Read more

Frustracje związane z poszukiwaniem pracy & zarządzanie KPI (case)

Frustracje związane z poszukiwaniem pracy & zarządzanie KPI (case)

Uczucie frustracji podczas poszukiwania pracy – brzmi znajomo? Poniżej opisujemy jeden z wielu podobnych maili przepełnionych frustracją, które otrzymaliśmy od naszych klientów. Proces poszukiwania pracy może być frustrujący, zwłaszcza jeśli czujesz, że wszystko działa przeciwko Tobie. To klasyczny przykład, z którym wiele osób poszukujących pracy może się utożsamiać, dlatego też chcielibyśmy podzielić się naszą odpowiedzią, mając nadzieję, że ukoi lekko Twoje nerwy.

Drogie Career Angels,

skontaktowałem się już ze 115 rekruterami. Wysłałem im zaproszenie do sieci kontaktów na LinkedIn, wiadomość na LinkedIn oraz mail. Napisałem do 30 osób, które znam osobiście.

Odbyłem zaledwie 15 rozmów wstępnych, tj. rozmów, podczas których się przedstawiłem, a mimo to nie zaproponowano mi żadnego stanowiska.

Brałem udział w 2 procesach rekrutacyjnych. W jednym zostałem odrzucony, w drugim odbyłem już 2 rozmowy kwalifikacyjne i teraz czekam na odpowiedź zwrotną.

Okazało się to być trudnym zadaniem. W sierpniu wyjeżdżam na wakacje, a we wrześniu ponownie ruszam z poszukiwaniem pracy. Jestem świadomy swoich dobrych i złych stron, ale martwię się, że jako kandydat jestem za stary (mam prawie 50 lat).

Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić.

Read more

All replies have been negative! (case)

All replies have been negative! (case)

Has this ever happened to you? You’re looking for a job. You feel you are being super productive and using your time effectively. But then, when it’s time to see results, there are none.

Below is just one of many e-mails (and our response to it) with a similar sentiment that we have received in the past months. It’s a good example of how a “false sense of productivity” can be misleading and strengthen disappointment.

Dear Career Angels,

Thank you for your work on my CV. Here’s a quick update since our last contact:

I have hired a freelancer to collect a list of 100 companies with e-mail addresses of recruiters / in- house specialists.

I have been sending 2-3 spontaneous applications a day to those companies.

Meanwhile, I have signed up to job search platforms and been applying to job ads with titles like XXX development, YYY and Project Management. An average of 4 applications per week.

I was surprised to see how many positions are available with these titles (and how many there are in English). It is also surprising how fast they respond to my e-mails – both when it comes to spontaneous applications and to job ads.

Unfortunately, all replies have been negative so far, and I’m wondering if it’s normal and expected in a competitive market. Do you think there is something I can improve and that you can help me with?

Read more

Otrzymuję wyłącznie negatywne odpowiedzi (case)

Otrzymuję wyłącznie negatywne odpowiedzi (case)

Szukasz pracy. Czujesz, że bardzo produktywnie i efektywnie wykorzystujesz każdą wolną chwilę. Ale kiedy przychodzi czas na rezultaty, okazuje się, że nie ma żadnych. Czy spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją?

Poniżej dzielimy się jednym z wielu maili (i naszą odpowiedzią), które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, przedstawiającym podobną sytuację do tej opisanej powyżej. To dobry przykład tego, jak „fałszywe poczucie produktywności” może wprowadzać w błąd i potęgować rozczarowanie.

Drogie Career Angels,

dziękuję za pracę nad moim CV. Oto, co wydarzyło się od czasu naszego ostatniego kontaktu:

Zatrudniłem freelancera do wyszukania 100 firm wraz z adresami mailowymi rekruterów / in-housowych specjalistów.

Wysyłałem do tych firm 2-3 spontaniczne aplikacje dziennie.

W międzyczasie zarejestrowałem się na platformach rekrutacyjnych i aplikowałem na ogłoszenia o pracę o tytułach takich, jak XXX development, YYY i Project Management. Średnio 4 zgłoszenia tygodniowo.

Byłem zaskoczony, widząc, jak wiele stanowisk o tych tytułach jest dostępnych (i jak wiele ogłoszeń jest w języku angielskim). Zaskakujące jest również to, jak szybko odpowiadają na moje maile – zarówno te z aplikacji spontanicznych, jak i te z ogłoszeń o pracę.

Niestety, jak dotąd otrzymuję wyłącznie negatywne odpowiedzi i zastanawiam się, czy to normalne na konkurencyjnym rynku. Czy jest coś, co mogę poprawić i w czym możecie mi pomóc?

Read more

Case: Jak stworzyć wspólną, spójną i silną kulturę organizacyjną

Jak stworzyć wspólną, spójną i silną kulturę organizacyjną w świetle post-merger integration i restrukturyzacji?

Jak stworzyć wspólną, spójną i silną kulturę organizacyjną w świetle post-merger integration i restrukturyzacji?

Jedna z przodujących firm e-commerce, działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, stanęła w obliczu znaczących wyzwań związanych z dynamicznym rozwojem, procesem integracji zakupionych spółek oraz restrukturyzacją. Wypracowanie wspólnej, spójnej i silnej kultury organizacyjnej zostało zidentyfikowane jako jeden z najważniejszych czynników sukcesu.

W obliczu tych wyzwań firma podjęła decyzję o skorzystaniu z usług doradztwa w tym zakresie. Po wygraniu przetargu naszym celem było zdefiniowanie kultury docelowej z opisem konkretnych zachowań, w tym stworzenie jasnych i spójnych zasad przywództwa, które będą: Read more

Szukanie pracy niecałym sercem (case)

Szukanie pracy niecałym sercem (case)

Kiedy doświadczeni managerowie i executives szukają pracy – zwłaszcza od długiego czasu (i w niepewnych czasach, takich jak pandemia) – emocje, a szczególnie frustracja, sięgają zenitu! Ten artykuł przedstawia tylko jeden z wielu e-maili poruszających ten temat, które otrzymaliśmy kilka lat temu.

Choć wielu z nas zdążyło już zapomnieć o pandemii, rynek pracy wciąż się po niej w wielu kwestiach odradza. A u podstaw tego leży przedstawiona tutaj sytuacja, z którą wiele osób może się utożsamiać nawet dzisiaj. Dlatego też chcielibyśmy podzielić się z wami naszą odpowiedzią na wspomniany e-mail.

Read more

Looking for a job half-heartedly (case)

Looking for a job half-heartedly

When experienced managers and executives are looking for a job – especially for a long time (and during tumultuous times, like the pandemic) – emotions, and especially frustrations run high! This article presents just one of many e-mails regarding this topic that we received a couple of years back.

Even though many of us have already forgotten about the pandemic, the job market is still recovering from it in many ways. And at its core, the situation presented here is something many people can relate to even today. Hence why we’d like to share with you our response to the e-mail.

Read more

Dla specjalistów wyższego szczebla rynek pracy jest martwy (case)

Dla specjalistów wyższego szczebla rynek pracy jest martwy

To tylko jeden z wielu e-maili, które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Proces poszukiwania pracy bywa na tyle trudny, że może się wydawać, jakby cały rynek pracy był martwy. Jako że jest to przykład, z którym może utożsamić się wiele osób, chcielibyśmy podzielić się z Tobą naszą odpowiedzią.

Drogie Career Angels,

oto kilka danych statystycznych opartych na moich poszukiwaniach pracy:

Skontaktowałem się z 33 firmami. Do tej pory otrzymałem 19 odpowiedzi (mail z follow-upem wysyłałem 10 dni po pierwszym mailu). 2 firmy poinformowały, że odezwą się do mnie w celu dalszych rozmów w przyszłości, ponieważ obecnie nie mają wolnych stanowisk.

Skontaktowałem się również z 38 headhunterami. Do tej pory odpowiedziało 24. Odbyłem z nimi 3 wstępne rozmowy.

Pod koniec roku zamierzam kontynuować wysyłanie zaproszeń na LinkedIn do kontaktów, które zostały wygenerowane, ale na które nigdy nie odpowiedziałem.

Wygląda na to, że rynek jest obecnie martwy. Nie dostrzegam żadnych zmian sezonowych ani zwiększonego popytu po pandemii…

Read more

The job market is dead for executives (case)

The job market is dead for executives

This is just one of many emails we have received in the past months. The job search process can be so difficult that it may appear as if the whole job market was dead. As it’s a very relatable example, we’d like to share with you our response to it.

Dear Career Angels,

Here are some statistical numbers based on my job search:

I have contacted 33 companies. So far, I have received 19 replies (follow-up emails were sent 10 days after 1st email). 2 companies indicated that they would come back to me for further talks as they currently had no relevant open positions.

I have also contacted 38 headhunters. 24 replied so far. I had 3 general “get to know each other” interviews with them.

I’m going to follow up at the end of the year by sending LinkedIn invitations to contacts that have been generated but never replied to.

It appears that the market is currently dead. I can’t see any changes due to the season nor any heightened post-corona demand…

Read more

Helped me through a tough time

Career Consultant Diary: Helped me through a tough time by Sandra Bichl

Career Consultant Diary: Helped me through a tough time

Being a Career Consultant for Executives is often misunderstood or romanticized or both. Sandra Bichl, founder of Career Angels and experienced international Career Consultant, decided to bring more transparency to her/our profession by sharing random days of her work in the form of a “diary” – the delay (sometimes of a year) ensures confidentiality. And you’ll discover – there are ups and downs.

Read more